Úvod

JUDr. Vlastimil Hájek
JUDr. Vlastimil Hájek

Vážení přátelé, 

v téže době, kdy myslivost přestala být pouhým lovem zvěře, ale získala mnohem širší obsah a přírodě prospěšné poslání, tvořilo právo nezbytný, dodnes přetrvávající základ její existence. 

Současná společnost, s veškerou složitostí a nepřehledností norem, které ji mají utvářet, jistě není bez vlivu na oblast tak tradiční lidské činnosti, jakou je myslivost a dovolím si konstatovat, že bez určité právní podpory dnes bohužel nemohou fungovat ani myslivecké spolky, jakožto typičtí představitelé uživatelů honiteb, ale ani honební společenstva, či jiní držitelé honiteb a vlastníci honebních pozemků.

Nejen myslivečtí hospodáři, ale prakticky všichni myslivci, si kladou často otázky, jak si mají správně počínat v situacích, kdy právní úprava není jednoznačná, ale přesto je nejen veřejností, ale i orgány státní správy myslivosti očekáváno, že si myslivci budou vědět rady a budou si počínat správně. 

Jakožto aktivní myslivec a zároveň advokát s letitou praxí vnímám, že spojení teoretických znalostí a praktické povědomosti o fungování světa dává právní argumentaci v oblasti mysliveckého práva skutečnou sílu přesvědčivosti.

Rozhodl jsem se tedy vyčlenit část své všeobecné advokátní praxe právě pro oblast mysliveckého práva a nabídnout své služby advokáta těm, kteří takové služby, zohledňující výrazná specifika dané právní oblasti, budou potřebovat.

Věřím, že vyšší informovanost a lepší právní vědomí, myslivcům a všem, kdo se myslivostí zabývají, usnadní splnění řady mnohdy obtížných povinností, které jsou s administrativou výkonu práva myslivosti spojeny.

Myslivosti zdar!